STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

ZARZĄD

Uczeń wykonuje typowe zadania z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczeń przygotowuje i archiwizuje dokumentację związaną z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Rozdziela zadania i obowiązki wśród pracowników, nadzoruje ich wykonywanie. Stosuje różne style kierowania, wyszukuje typowe źródła konfliktów w zespole. Dba o przestrzeganie przepisów prawa pracy, BHP i stwarza przyjazną atmosferę w pracy. Analizuje sytuację ekonomiczną prowadzonej firmy symulacyjnej. Uczeń wykorzystuje w pracy program komputerowy: MS Office.

SEKRETARIAT

Uczeń wykonuje zadania biurowe związane z prowadzeniem korespondencji z kontrahentami i instytucjami publicznymi np., urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń. Sporządza korespondencję biurową z wykorzystanie edytora tekstu. Wysyła listy z wykorzystaniem poczty elektronicznej, obsługuje stronę internetową przedsiębiorstwa. Uczeń wykorzystuje w pracy program komputerowy: MS Office.

KADRY I PŁACE

Uczeń sporządza umowę o pracę. Zapoznaje pracowników z przepisami BHP na stanowisku pracy i ich obowiązkami. Zbiera i aktualizuje dokumentację pracowniczą Prowadzi akta osobowe pracownika. Uczeń rozlicza czasu pracy, prowadzi ewidencji czasu pracy. Sporządza listę płac pracownika. Wykorzystuje w pracy program komputerowy kadrowo płacowy Gratyfikant.

KSIĘGOWOŚĆ

Uczeń definiuje plan kont, dekretuje i księguje dowody księgowe. Kontrola merytorycznie, formalnie i rachunkowo dowodów księgowych. Poprawiania błędy księgowe. Sporządza i drukuje zestawienia, sprawozdania i deklaracje podatkowe. Uczeń współpracuje z instytucjami zewnętrznymi: US, ZUS. Wykorzystuje w pracy program komputerowy księgowość RachmistrzNexi lub RewizorNexo.

MARKETING/LOGISTYKA

Uczeń opracowuje strategię marketingową. Pozyskuje nowych klientów Utrzymuje kontaktu z klientem. Uczeń planuje   trasę   przejazdu, koszt   i czas przejazdu. Sporządza dokumentację logistyczną. Prowadzi gospodarkę magazynową w przedsiębiorstwie. Ustala cę sprzedaży w oparciu o rachunek ekonomiczny. Sporządza i drukuje dokumenty magazynowe: PZ, FA, WZ, KP, KW, polecenie przelewu. Wykorzystuje w pracy program komputerowy magazynowy: SubiektNexo i Cartal Trak do optymalizacji kosztów transportu.

 

Komentarze są wyłączone.