KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA FIRMY

Przy Zespole Szkół nr 1 w Sanoku im. Karola Adamieckiego działa Firma Symulacyjna „Ekonomik Spółka Jawna”. Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe są identyczne jak w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Praca w firmie symulacyjnej jest rzeczywista, natomiast towar, usługi i pieniądz są fikcyjne. Firma symulacyjna “Ekonomik” jest pozalekcyjna formą zdobywania przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku wiadomości i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Celem firmy symulacyjnej jest:

  • doskonalenie przez uczniów wiadomości i umiejętności praktycznych w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarz, technik logistyk, technik żywienia,
  • doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
  • kształtowanie u młodych ludzi samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych,
  • promowanie zachowań przedsiębiorczych,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,
  • uczenie samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności,
  • nauka umiejętności rozwiązywanie trudnych i nietypowych problemów.

Podstawowym obszarem działalności firmy symulacyjnej jest prowadzenie działalności usługowo-produkcyjnej. Firma zajmuje się:

  • działalnością rachunkowo – księgową, doradztwem podatkowym,
  • świadczeniem usług hotelowych i gastronomicznych,
  • magazynowanie i przechowywanie towarów oraz działalność kurierską.

Każde stanowisko w pracowni symulacyjnej wyposażone jest  w komputer. Wszystkie komputery pracują w sieci lokalnej i sieci  Internet. Poszczególne działy połączone są z siecią internetową oraz wyposażone powszechnie stosowany sprzęt biurowy.

W Polsce funkcjonuje około kilkadziesiąt firm symulacyjnych zrzeszonych w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze, która jest od 2001 roku jest częścią europejskiej sieci firm symulacyjnych EUROPEN z siedzibą w Essen. W ramach Centrali symulowana jest działalność instytucji i urzędów takich jak np. Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS, Urząd Celny, Bank, Poczta, Sąd.

Komentarze są wyłączone.